Regulamin

1.Definicje

1.1. www.arkadiatour.pl – portal turystyczny zajmujący się sprzedażą agencyjną imprez turystycznych przez Internet.
1.2. Organizator – Touroperator – Biuro Podróży, które organizuje imprezę turystyczną, a agent turystyczny na podstawie umowy agencyjnej współpracuje i sprzedaje oferty w imieniu organizatora.
1.3. Agent – Biuro Podróży arkadiatour.pl, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów.
1.4. Umowa i warunki uczestnictwa – Umowa o świadczenie usług turystycznych, formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać wszystkie dane dotyczące Imprezy Turystycznej. Integralną częścią Umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora, z którymi klient musi się zapoznać. Po dokonaniu wpłaty przez Klienta Umowa jest prawnie wiążąca dla obu stron.
1.5. Klient – osoba zawierająca Umowę Imprezy Turystycznej, odpowiada prawnie za realizację umowy (płatności, wiarygodność danych itp.).
1.6. Uczestnik – osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń
1.7. Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, trwające nie krócej niż 24h.

2. Zawarcie umowy

2.1. Agent udostępnia Klientom oferty wybranych Organizatorów Turystyki zawierające ceny i Warunki Uczestnictwa.
2.2. Cena wycieczki zakupionej bezpośrednio u organizatora jest identyczna jak poprzez portal turystyczny www.arkadiatour.pl
2.3. Agent przesyła do klienta (mailem bądź faxem) podpisaną umowę wraz z warunkami uczestnictwa i informacją odnośnie dokonania płatności.
2.4. Klient podpisuje umowę i wraz z potwierdzeniem wpłaty pieniędzy odsyła mailem bądź faxem do arkadiatour.pl
2.5. Agent zatwierdza rezerwację w systemie i przesyła do klienta potwierdzenie rezerwacji.

3. Kalkulacja ceny imprezy na stronie www.arkadiatour.pl

3.1. Ceny usług są określone przez Organizatora i nie są zależne od Agenta.
3.2. Ceny za imprezy turystyczne ustalane przez organizatorów mogą zmieniać się nawet co kilka minut, w zależności od wprowadzanych promocji, ilości wolnych miejsc w samolotach oraz ilości miejsc w hotelu. Portal, w zależności od systemu rezerwacyjnego danego organizatora, aktualizuje oferty średnio  raz dziennie.

4. Zapłata za imprezę

4.1. W momencie założenia rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki lub całości imprezy w zależności od warunków uczestnictwa danego organizatora.
4.2. Dopłata do całości wartości rezerwacji powinna być uregulowana przez Klienta w podanym na Umowie terminie. Brak wpłaty w terminie określonym przez Organizatora oznacza rezygnację z uczestnictwa w imprezie (odstąpienie od umowy) ze skutkami wynikającymi z Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.

4.3. W przypadku nie zastosowania się klienta do warunków opisanych w niniejszym regulaminie, a w szczególności pkt. 4.1 oraz 4.2, klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów w pełnej wysokości, poniesionych przez organizatora oraz agenta.

4.4. W niektórych ofertach podana cena za dziecko jest ceną tylko za zakwaterowanie, bez wyżywienia.

5.Ubezpieczenie

5.1. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych w skład kalkulacji za imprezę turystyczną wchodzi ubezpieczenie podstawowe: od kosztów leczenia – KL, na wypadek śmierci lub kalectwa – NNW, jeżeli dana oferta nie zawiera takiego ubezpieczenia, agent jest zobowiązany powiadomić o tym klienta.
5.2. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od kosztów rezygnacji, zmiany cen oraz doubezpieczyć do ubezpieczenia podstawowego.

7. Obowiązki agenta

7.1. Rzetelne informowanie i przedstawianie ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora.
7.2. Natychmiastowe informowanie Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej.
7.3. Potwierdzanie godzin wylotu najpóźniej na dzień przed wylotem.
7.4. Niezwłoczne przekazywanie Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.

8. Odpowiedzialność agenta

8.1. Odpowiedzialność Agenta jest ograniczona do udzielenia informacji, wywiązania się z przekazania należnych wpłat Klienta.
8.2. Zgodnie z przepisami prawa, arkadiatour.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Organizatora – w zakresie zmian w realizacji Imprezy Turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację do Organizatora.
8.4. Agent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie spory wynikające z ogłoszenia niewypłacalności przez biuro danego touroperatora z którym za pośrednictwem Agenta klient podpisał umowę o imprezę turystyczną, a w szczególności za: wypłacenie wpłaconych kwot, wypłacenie odszkodowania za nie zrealizowane usługi (pobyt skrócony), organizację powrotu do kraju. Takie roszczenia należy składać w Urzędzie Marszałkowskim odpowiednim dla danego organizatora.
8.3. Agent nie odpowiada za ważności dokumentów umożliwiających przekroczenie granicy.

9. Dane osobowe

9.1. Wprowadzone dane do Formularza Rezerwacji będą przetwarzane przez arkadiatour.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
9.2. Wysyłając na www.arkadiatour.pl Formularz Rezerwacyjny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez arkadiatour.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz na wprowadzenie Państwa danych do systemu rezerwacji internetowych, odpowiednich do wymagań danego touroperatora.
9.3. Klient oświadcza, że podane dane osobowe jego jak i wszystkich uczestników są prawdziwe i zgodne z rzeczywistymi danymi zawartymi w dokumentach tożsamości.
9.4. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

10. Korzystanie z serwisu

10.1. Zapytania i rozmowy z Konsultantem portalu www.arkadiatour.pl, otrzymane odpowiedzi i przekazane dane są aktualne w chwili ich podania. Ze względu na zmiany kursów walut oraz samodzielne decyzje Organizatorów Turystyki podane szczegóły mogą ulec dezaktualizacji.

11. Podstawa prawna

11.1. Regulamin jest zgodny z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r.

12. Informacje dodatkowe

12.1. Opublikowane na stronie internetowej www.arkadiatour.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
12.2. Klient przed dokonaniem rezerwacji internetowej lub telefonicznej jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.
12.3. Ewentualne spory wynikające z realizacji usługi/rezerwacji rozwiązywane będą polubownie, natomiast w przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla adresu zarejestrowania biura arkadiatour.pl w oparciu o przepisy prawa polskiego.